Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Členství v UNIPLAST BRNO

 1. Členství vzniká vyplněním registračního formuláře a současně rozhodnutím výboru.
 2. Členství zaniká:
  • písemným oznámením člena Uniplastu o vystoupení doručeného výboru Uniplastu
  • úmrtím člena
  • vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena Uniplastu
  • výbor má právo vyloučit člena pouze z vážných důvodů, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle Uniplastu nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání Uniplastu
 3. Individuální člen má právo:
  • aktivně se podílet na všech formách činnosti Uniplastu;
  • být aktuálně informován o pořádání všech akcí Uniplastu i novinkách a to především na webových stránkách Uniplastu a v ostatních informačních zdrojích;
  • využívat všech výhod vyplývajících z členství, možnosti sníženého poplatku na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Uniplastem;
  • podávat návrhy, připomínky, stížnosti, vznášet dotazy orgánům výboru Uniplastu a obdržet odpověď na svá podání jak v písemné, tak v elektronické formě;
  • volit a být volen do výboru;
  • pracovat v odborném aktivu Uniplastu a při řešení odborných problémů se obracet na členy i výbor Uniplastu.
 4. Individuální člen je povinen:
  • dodržovat Stanovy Uniplastu;
  • odpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo delegován;
  • hájit zájmy a poslání Uniplastu a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu;
  • jednou za 4 roky aktualizovat své osobní údaje, pokud došlo k jejich změnám.